• Ανάλυση Περιβάλλοντος που δραστηριοποιείτε η εταιρεία (SWOT ANALYSIS, PORTERS 5 FORCES)
  • Επαγγελματισμός εργαζομένων και επαγγελματική συμπεριφορά
  • Key Account Management
  • Τεχνικές Πωλήσεων / Βελτίωση αποδοτικότητας πωλήσεων / Κλείσιμο πώλησης
  • Καθορισμός  Μετρήσιμων Στόχων
  • Αξιολόγηση αποδοτικότητας
  • Κατηγοριοποίηση πελατών και τρόποι αντιμετώπισης τους.