• Πρακτικές,  λογισμικό και εφαρμογές Internet μέσω των οποίων μια επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει και να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες ενός υφιστάμενου ή μελλοντικού πελάτη.
  • Στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων που η εταιρεία τηρεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για να αυξήσουν τις πωλήσεις της είτε για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της (γεγονός που θα αυξήσει τις πωλήσεις μακροπρόθεσμα).