• Παρουσίαση Προβλήματος μη σωστής διαχείρισης απόβλητων
  • Benchmarking με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα αλλά και στο τομέα που δραστηριοποιείται ο Οργανισμός.
  • Καθορισμός Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης της εταιρείας υπό το πρίσμα της αειφόρου οικονομίας.
  • Πρόληψη, μείωση επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών.
  • Μεταφορά της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και περιβαλλοντικής φιλοσοφίας.