• Εκπαίδευσης της ανώτερης ομάδας τι είναι το balanced scorecard
  • Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και οικονομικών δεικτών
  • Αξιολόγηση της κουλτούρας της εταιρείας
  • Ανάλυση πωλήσεων
  • SWOT analysis - Να προσδιορίσουμε Pains & Enablers
  •  Προσδιορισμός Οράματος και  Αποστολής της εταιρείας
  • Πρόταση αξίας για την κάθε κατηγορία πελάτη και καθορισμός στρατηγικών στόχων.
  • Στρατηγικοί στόχοι και ο ρόλος του κάθε  τμήματος και εργαζομένου στην επίτευξη του.
  • Cascade έργων σε ομάδες και άτομα
  • Να θέτουν στόχους ανάπτυξης του προσωπικού