• Αναγνώριση των επιθυμιών και αναγκών των πελατών
  • Καθορισμός στρατηγικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
  • Αύξηση της ζήτησης για τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Σχεδιασμός νέων προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών
  • Αναγνώριση των ανταγωνιστών και αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
  • Αναγνώριση νέων ή δυνητικών πελατών
  • Έλεγχος εάν οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.