• Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της Αξιολόγησης στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να αναπτύξουν συστήματα αξιολόγησης στον δικό τους οργανισμό
  • Να χρησιμοποιούν τα συστήματα αξιολόγησης  και να προγραμματίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού
  • Να καθορίσουν μετρήσιμους παράγοντες αξιολόγησης
  • Να καθορίσουν ένα σύστημα ανάπτυξης που θα συνδέεται άμεσα με την απόδοση του προσωπικού
  • Να θέτουν στόχους ανάπτυξης του προσωπικού